1. A szerződés a Megrendelőlapon feltüntetett cég (továbbiakban Megrendelő) és a WinterNet Hirdető Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 11. 3. em. 4. / Adószám: 24201391-2-43 / Cégjegyzékszám: 01-09-995332 / Ügyvezető: Winter Ádám), továbbiakban Szolgáltató között jön létre.

2. A Megrendelőlapot kitöltő személy kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelőlapon feltüntetett cég képviseletére jogosult.

3. A Megrendelőlapot kitöltő személy kijelenti és szavatolja, hogy a feltüntetett bruttó vételárat a megrendelést követő 5 naptári napon belül a Szolgáltató részére banki átutalással teljesíti.

4. a szolgáltatási díj beérkezése után a Mikro csomag esetén 100 db, a Kezdő csapás csomag esetén 500 db, a Profi csapás csomag esetén 1000 db, a Maximális csapás csomag esetén 2000 db apróhirdetés kihelyezését vállalja.

5. A Szolgáltató a hirdetések tényleges kihelyezése előtt legfeljebb 7 naptári nap előkészületre van szüksége (többek között, de nem kizárólag: a hirdetések megfogalmazásához, az apróhirdetési oldalakon történő regisztrációkhoz, a szükséges e-mail címek létrehozásához). A vállalási határidő a szolgáltatási díj bankszámlára érkezésétől számítva a Mikro csomagok esetén 7+7 naptári nap, a Tripla csapás csomagok esetén 7+30 naptári nap.

6. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást a legjobb tudása szerint elvégzi.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. Jelen szerződést a Felek átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag elfogadták.

9. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.